Open Kitchen by Culino

  โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Open Kitchen by Culino”
มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตามด้วยกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในโรงเรียนการเรือน ที่เปิดรับสมัครในรอบ TCAS64โดย ผศ. ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมแนวทางการจัดทำ Portfolio โดยอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และการบรรยายในหัวข้อ “โอกาสในอาชีพเชฟ” โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
รวมทั้งฝึกปฏิบัติอาหารเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้และฝึกปฏิบัติ เห็นภาพการเรียนการสอนจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้
-ฝึกปฏิบัติ ครัวไทยกับเมนู ช่อม่วง ช่อมะลิ โดยผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ กับผศ.ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ณัจยา เมฆราวี
-ฝึกปฏิบัติ ครัวยุโรปกับเมนู พิซซ่า โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา
-ฝึกปฏิบัติ ห้องเบเกอรีกับเมนู Double Chocolate Muffin with Crumble โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ และอาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง
-ฝึกปฏิบัติ ห้องเครื่องดื่มกับเมนู Blue Hawaii และ Tropical punch, Molecular: Lime honey caviar และ Strawberry caviar โดยอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ เทคนิคการทำอาหาร และสนุกสนุน โดยจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2563