ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563
โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota การพิจารณาตรวจสอบและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต