อบรมหัวข้อ Mixology Bartending Service Course

โรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อ Mixology Bartending Service Course ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้
-กิจกรรมเสวนาเทรนด์ของเครื่องดื่มในปัจจุบัน โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา
-กิจกรรมสาธิตเทคนิคการชงกาแฟ แบบ Pour Over Coffee หรือ Drip Coffee โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร
-กิจกรรมสาธิตการทำ Mocktail and Cocktail โดยอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน และนายพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร
-กิจกรรมสาธิต Garnish โดยอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากร
จากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop การชงกาแฟ แบบ Pour Over Coffee หรือ Drip Coffee การทำ Mocktail and Cocktail และ Garnish และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวปิดกิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม Mixology Bartending Service Course มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2563