ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 Digital Disruption ในมุมมองของ Google เรื่องนโยบายลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เกณฑ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 Quota ของโรงเรียนการเรือน และการจัดทำแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต