สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน/ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ในการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ ภารกิจสำคัญ หัวใจของการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ของโรงเรียนฯ คือใคร (ผู้ต้องการเป็นเชฟ,เจ้าของธุรกิจ หรืออื่น ๆ ) มุมมองใหม่ ๆ ของโรงเรียนฯ และเป้าหมายในปี 2564 หลักสูตรยอดนิยมและหลักสูตรพิเศษที่อยากแนะนำ พร้อมทั้งให้มุมมองแนวโน้มในเรื่อง Food Trend รวมให้ข้อคิดในการทำงาน ณ ห้อง Online Learning 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร