คณบดีโรงเรียนการเรือน ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษารหัส 62 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อติดตามการดำเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง