ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาบุคลากร
และรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต