สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota
(ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร)
การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต