ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร