ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร