ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตร
ไลโคปีนจากพืช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17557

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุลผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม