โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3

ในรายวิชาปรุงความสุข โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานใน การประชุม

และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.