คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(19)/2564 เรื่องการพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน รายละเอียดจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(55)/2564 คณะครุศาสตร์ ขอให้โรงเรียนการเรือนเปิดวิชาเลือกรายวิชาแกะสลัก การตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง (สายสอน/สายสนับสนุน) กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแต่งกายและมารยาทของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รหัส 64 ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สรุปโครงการปันสุขสู่นักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.นวมินทราธิราช ม.เชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แผนรับนักศึกษา TCAS65 การจัดทำข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ และการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 1/2564 การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.