ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง (UKPSF)

⭐️โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน
🎉อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
⭐️ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2