ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน(วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย ข้าราชการบำนาญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณอมร อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซีพี อินเตอร์ เทรด จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การประชุมดังกล่าวข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.