ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาที่สอน โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการ การสอนให้มีรายละเอียดพื้นฐานความเป็นมาประเภท ชื่อเรียก ส่วนผสม วิธีการทำ วิธีการรับประทาน จนเกิดวัฒนธรรมอาหารเป็นต้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต