กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนเสนาประสิทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา13.00 – 14.00 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 24 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด