มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดี รศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผศ.ดร.เบญญาภา มุกสิริทิพานัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการรายวิชาระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ กับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และความร่วมมือในการดำเนินการรายวิชาการปรุงความสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งเรื่องการลงทะเบียนข้ามสถาบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภา ห้องประชุม 403 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช