โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือพจนานุกรมไทย จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู กล่าวเทิดทูลพระคุณครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม การกล่าวคำปฏิญาณตน และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง มีผลงานเรียนดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผลงาน “พานไหว้ครู” สไตล์นิว นอร์มอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564