ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา