ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาโครงการและกิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 การประชุมดังกล่าวมาข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.