เตรียมพบกับ TCAS 65

🎉🎉เตรียมพบกับ TCAS 65
เริ่ม 9 ธันวาคม 2564 – 21 มิถุนายน 2565
ลงทะเบียนใช้งานระบบที่ mytcas.com
————————————–
รอบที่ 1 Portfolio
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565
📣หลักสูตรที่เปิดรับ
❤️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(ศูนย์วิทยาศาสตร์, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
🧡 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(ศูนย์วิทยาศาสตร์, วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
💛 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
💚 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ entrance.dusit.ac.th