ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ศ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การดำเนินการกรณี ประธานหลักสูตรและโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในส่วนของโรงเรียนการเรือน (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid–19) การแสดงถึงความเป็นสวนดุสิตของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS65 และการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน(สาธารณรัฐประชาชนจีน)