โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลโดยได้รับเกียรติจาก นางรัชนี กรวาทิน ผู้จัดการแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นวิทยากร กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่าน Microsoft-Teams