KM พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บริการห้อง SDU Online learning Room

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด KM พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บริการห้อง SDU Online learning Room โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐานิช วงศ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) เป็นวิทยากร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต