นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหาร TIPAROS CHALLENGE 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันการปรุงอาหาร “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR STAR CHEF : SECRET OF SAUCE”