ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการ “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF : SECRET OF SAUCE” ภายใต้ชื่อทีม “อย่าบอกแม่นะ” ประกอบด้วย นายบวรนันท์ ประเสริฐสันธิ์ นายธนาธิป อินทร์สวัสดิ์ และนายต้นหนาว จันทร์พรม โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต