ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(21)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(12)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6(57)/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 แผนอัตรากำลังสายผู้สอนระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568) คุณสมบัติมาตรฐานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ สรุปโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นโยบายของโรงเรียนการเรือนด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิจัย และด้านธุรกิจวิชาการและงานเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางด้านอาหาร การจัดสรรพื้นที่ห้องสำนักงานหลักสูตร แนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติงานโรงเรียนการเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00-18.00 น.