Open House โรงเรียนการเรือน “ก้าวไปกับเรา จิ๋วแต่แจ๋ว”

 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม CULINARY SCHOOL OPEN HOUSE “ก้าวไปกับเรา จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนการเรือน การบรรยายรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (TCAS65) บรรยายโดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษมประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ การรับชมวิดิทัศน์ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน และกิจกรรมร่วมสนุก ตอบคำถามชิงรางวัล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรพจน์ จินดาเดช (พี่ไก่) กองประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรร่วมกับนางสาวธัญญลักษณ์ ใหม่สาลี (น้องตะวัน) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยบริการ และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต