กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เพื่อ พูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น.