กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

 

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร
พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น.