ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง