กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อพบพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.