โรงเรียนการเรือน จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 กรกฎาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams