ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดโครงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การจัดการอบรม 19 โครงการ ของโรงเรียนการเรือน การติดตามรายชื่อตัวแทนนักศึกษาเพื่อดำเนินงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการที่จะมีการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คือ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online กิจกรรมที่ 2 Dance at Home ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และพิจารณาผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) กับสภามหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมประชุม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น.