ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 13/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 13/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การพิจารณาการขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของบุคลากร การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รอบที่ 1 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.