มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมลงนาม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร และการบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและอาหาร การทำวิจัยและนวัตกรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา การบริการวิชาการให้แก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนการรับนักเรียน-นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565