แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ ร่วมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Education Excange (I.E.E. Thailand) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ Cafe By Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต