โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 3 ติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดประเมินด้านภาษาอังกฤษ และมีความเข้าใจในแต่ละส่วนในการสอบ TOEIC ในส่วน Listening และ Reading กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 2 มีนาคม 2565