ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมี คณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์ฯ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ตรัง และศูนย์การศึกษา ลำปาง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ รายงานผลการติดตาม/ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 และรายงานจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) และระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน Excellent Center ภายในมหาวิทยาลัย และการจัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น.