ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(25)/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย รายงานผลการติดตามนักศึกษา (รหัส 61) ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.