ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565