ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3(26)/2565
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565