ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2(25)/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565