ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรตัวแทนของสถานประกอบการ การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการเรือนกับสถานประกอบการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แนวทางการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรม KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.