โรงเรียนการเรือนเรือน จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการ กับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดดอกไม้ในรูปแบบปราณีตศิลป์และแบบสากล กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 22 เมษายน 2565