โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ) โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส 64 ซึ่งจัดประชุม ณ ห้อง SDU Online Learning Room 03 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.