ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(27)/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(17)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(62)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ประจำเดือนเมษายน 2565 การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หลักสูตรอบรมออนไลน์ รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานและติดตามบทความลงวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.