กิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติในหัวข้อ “ทิศทางนวัตกรรมและวัฒนธรรมทางอาหารและการพัฒนางานวิจัย สไตล์สวนดุสิต” โดยมี ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นผู้ดำเนินงาน ในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน โดยมี คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช./ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร บรรยายในเรื่อง “ทิศทางนวัตกรรมอาหารแนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร และการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน (จุดเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร)” โดยมี อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โดยมี อาจารย์ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในเรื่อง “ทิศทางวัฒนธรรมอาหาร แนวโน้มการวิจัยด้านวัฒนธรรมอาหาร อาหารและการท่องเที่ยว และการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่” รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน (จุดเน้นการวิจัยด้านวัฒนธรรมอาหาร)” โดยมี ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 ช่วงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยในด้านนวัตกรรมอาหารและด้านวัฒนธรรมอาหารระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.