โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะและเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล สามารถเลือกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานหรือการใช้ชีวิต สามารถให้ความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กิจกรรมจัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต